Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

Ett exempel som främjar en bättre skolmiljö för elever med autism är avskalade miljöer för att minska mängden sinnesintryck, skriver författarna. Foto: PIXABAY

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen om universell utformning kommer fler elever i Västerbottenatt nå skolans mål.


Skolstarten väcker känslor hos oss alla. För elever med autism är det ofta förenat med oro. I dag upplevs skoldagen som utmattande för många av dem. Att dagens skolmiljö missgynnar elever med autism bekräftas av Autism- och Aspergerförbundets färska skolenkät. Varannan, 47 procent, anger där att deras barn behöver anpassningar i den fysiska miljön. Bristerna får påtagligt negativa konsekvenser.

Skolfrånvaron är tyvärr fortsatt hög för elever med autism och många riskerar att fastna i arbetslöshet och psykisk ohälsa. Inte sällan leder situationen till stora påfrestningar för familjen, med sjukskrivningar och försämrad hälsa som följd. Nationalekonom Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro, och det utanförskap som det leder till, kostar samhället en halv miljon kronor per elev.
I dag når knappt två av fem elever med autism, 37 procent, målen i svenska, engelska och matematik. Det innebär att över 60 procent riskerar att inte kunna fullfölja sin skolgång. Detta resultat är ett fundamentalt misslyckande för samhället. Men det behöver inte vara så. Om skolans huvudmän, oftast kommunen, investerar i den fysiska miljön förbättras chanserna i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

Använd principen om universell utformning som vägledning vid ny- och ombyggnation av skolor. Det är en grundläggande princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att redan från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Det minskar även behovet av särlösningar, vilka kan vara både ineffektiva och kostsamma.

Några exempel som främjar en bättre skolmiljö för elever med autism: avskalade miljöer för att minska mängden sinnesintryck, skapa ytor som minskar antalet sociala kontakter, skapa utrymmen för återhämtning.
Ljudisolera och skapa en god akustisk miljö och involvera eleverna. De är själva experter på vad de behöver.
Fram till år 2026 ska cirka 1 500 förskolor och skolor byggas i landet. Vi uppmanar Västerbottens kommunpolitiker att göra universell utformning till ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor. Det är en förutsättning för att fler elever med autism ska nå skolans mål och är bra för alla elever och vuxna i skolan.

Ulla Adolfsson

ordf. Autism- och Aspergerförbundet

Agneta Söder

skolexpert

Autism- och Aspergerförbundet

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.