Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Fördela intäker från vindkraften

Insändare · Published jan 16, 2020 at 01:15

M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från vindkraften, ta hänsyn till landsbygdens transportbehov och energieffektivisera mer.

Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, liksom bristande överföringskapacitet från norr till söder, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för överenskommelsen. M och KD bör de tala klarspråk om de vill subventionera kärnkraften och vad det skulle kosta skattebetalarna. Det kan då jämföras med vindkraft, som nu byggs ut utan subventioner med motsvarande en halv reaktor om året – till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft.

Politikerna behöver stå fast vid sin överenskommelse och i stället diskutera hur den kan vidareutvecklas.
1.Politisk långsiktighet är avgörande för fortsatta investeringar. Utgångspunkten måste vara energiöverenskommelsen från 2016 och de tre övergripande målen: noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (samtidigt som kärnkraft är fortsatt tillåten) och ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030.
2. Inför förbud mot användning av fossila bränslen. Med en utfasning av klimatskadliga subventioner och en tydlig deadline för användning av fossila bränslen, med hänsyn tagen till transportbehoven på landsbygden, underlättas omställningen.
3.Energieffektiviseringsmålet behöver ändras. Sveriges nuvarande mål har inte någon reell styreffekt eftersom målet är satt som tillförd energi i relation till BNP. Målet bör uttryckas i mer absoluta mått och ett kraftfulltstyrmedel för energieffektivisering samt effektreducering behöver införas.
4. Låt fastighetsskatten på vindkraft gå till kommunen i stället för till staten. Det skulle ge kommunerna en direkt ekonomisk fördel av vindkraft i den egna kommunen. Bara kommunerna i Västerbotten skulle få dela på 28 miljoner kronor. Om vi ska klara klimatkrisen kan inte våra politiker sluta avtal som de sedan bryter. Vi behöver utveckla överenskommelser, inte avveckla dem.

Linda Burenius

ordförande 100% förnybart

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

För att klara det är tillgång till snabbt bredband en nödvändighet.