Onsdag 24 april 2019

Västerbottningen

Husägare ska ha koll på avloppen

Insändare · Published apr 11, 2019 at 01:15

Mer än 8 000 småhus i Västerbotten har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö. Med obligatoriska kontroller får småhusägarna reda på hur deras avlopp mår, samtidigt som kommunernas tillsyn underlättas.

I Västerbotten finns cirka 33 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten beräknas en fjärdedel av alla små avlopp vara olagliga sedan 50 år tillbaka eftersom de saknar rening efter slamavskiljaren.
Väl fungerande avlopp är en förutsättning för att smittoämnen från avloppsvatten inte ska förorena grannens dricksvattenbrunn och för att badviken ska förbli badbar. Det ligger i såväl fastighetsägarens, grannarnas som allmänhetens intresse att de enskilda avloppen fungerar som de ska och att de renar vattnet effektivt.

Det är varje småhusägares ansvar att avloppet fungerar och underhålls. Tyvärr försummar många det ansvaret. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 56 år innan alla avlopp i Västerbotten håller godkänd standard.

Det är kommunerna ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp, men tillsynen och åtgärdstakten varierar kraftigt. Det är svårt för många kommuner att veta vilka avlopp som ska prioriteras. Det innebär att många småhusägare inte vet hur deras avlopp fungerar.

Ett sätt att lösa problemet är att införa obligatoriska kontroller av enskilda avlopp. Tanken är att alla små avlopp ska besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan vart sjunde år. Samtidigt upprättas också en avloppsdeklaration som skickas in till kommunen.

Då får småhusägarna en uppfattning om hur deras avlopp mår samtidigt som kommunerna får ett bra underlag för att kunna prioritera tillsynen av små avlopp. Med ett välutvecklat digitalt system kan avloppsdeklarationerna förenkla kommunernas administration. Deklarationerna gör också att ansvaret för avloppet hamnar där det ska, hos småhusägaren.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Våra marker, sjöar och vattendrag har inte råd att vänta längre. Det är dags för miljöministern och Västerbottens riksdagsledamöter att införa obligatoriska avloppsdeklarationer. Det är dags för ordning och reda bland de små avloppen.

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas råd

Parkinsonvården har stora brister i Västerbotten

Trots tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen har parkinsonvården i Västerbotten lång väg kvar för att nå målen. Parkinsonförbundets medlemsundersökning visar att hela sex av...

Nu är det bråttom att förändra!

Tänk ändå vilket slöseri det är. Ett fatalt misstag från det styrande oberoende av valör som går vidare från regering till regering utan att densamme inser hur mycket det påverkar...

Bygget av Norrbotniabanan måste få ordentlig fart nu!

Sedan 2014 när socialdemokraterna bildade regering har arbetet med Norrbotniabanan återupptagits med hög fart, efter åtta års stiltje med alliansregeringen. Det skriver...

När lokalbanken tar över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Förstår vi de äldres behov ?

I det lokala politiska arbetet har jag funderat åtskilligt över varför det skall vara så svårt att få gehör för de äldres behov av omsorg och vård.Trots allt är vi i nästan alla...

Digitalisering frälsning eller fördärv?

Digitalisering framhålls ofta som en av vår tids allra viktigaste demokratifrågor. I samhällsdebatten frodas föreställningen om att digitalisering är lösningen på landsbygdens...