Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

Kommunerna klarar inte äldrevården

När Ädelreformen infördes 1992 skapades en försämring av äldrevården utan skådat slag. Genom denna reform fick kommunerna ett större ansvar men kommunerna har får dålig kompetens för att klara detta därför har vi så dålig äldrevård i Sverige.

Insändare · Published jun 17, 2020 at 01:15

Vård flödet från slutenvård till kommun- och primärvård har därför accelererat. Att allt mer av hälso- och sjukvård flyttar ut från sjukhusen och till hemmen har ekonomiska incitament, att vårda människor i det egna hemmet blir billigare.

På sjukhus ligger man nu för tiden bara under den absolut mest kritiska tiden, därefter är man utskrivningsbar. De som vårdas hemma blir allt mer sjuka och behöver ofta mer avancerade sjukvårdande insatser.

En målsättning är att 80 % av vården ska bedrivas av kommunal vård och primärvård och endast 20 % i slutenvården. Det är i kommunerna som den ”sista hållplatsen” ska bli för den enskilde vårdtagaren istället för på våra sjukhus. Sjukvårdslagen anger att varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård i de områden som ligger inom kommunernas ansvar. Det ska klaras av utan läkare eftersom kommunerna har skyldighet att endast tillhandahålla sjuksköterskor men inte läkare.

Kommunerna har fått axla ett större ansvar för vårdtagare än vad man både teoretiskt och praktiskt kan hantera. De privata vård- och omsorgsföretagen arbetar på uppdrag av kommuner och landsting. Kommunerna har alltså ett ”övergripande ansvar för all äldrevård”. Trots detta kräver de privata företagen samma vårdpeng som kommunen.

I en kommun finns ett brett register av olika vårdtagare som inte ens kan ta sig till en vårdcentral eller anses färdigbehandlade av slutenvården. Det är alltså främst sjuksköterskor som har ansvaret för dessa. Dessutom kan det vara så att sjuksköterskan kan ha ansvaret för flera verksamheter som demensboende, hemsjukvård, bollplank för personal med lägre kompetens mm. Till råga på allt finns det inte tillräckligt med sjuksköterskor så personal med lägre behörighet får ta deras beslut. Dessutom är kommunerna nu mer strikta om vem som ska få hemsjukvård och istället hänvisar ett större flertal till primärvården.

På grund av diskussioner om patientsäkerhet och äldrevårdens kvalitet krävs en ökad dokumentation och kommunikation av den ansvariga distriktssjuksköterskan. Kommunpolitiker har små eller inga kunskaper alls om avancerad hälso- och sjukvård och kan därför inte avgöra behovet av dessa i kommunen. Någon annan tolkning kan inte göras eftersom äldrevården har försummats hela tiden sedan ädelreformen infördes 1992. Idag har mindre än 20 % av distriktsjuksköterskorna någon specialistutbildning inom äldrevården. Det måste vara kommunerna eller staten som betalar och ombesörjer sådan utbildning.

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag och ingen rättslig lag som kan tas till domstol.

Vård flödet mellan kommunal vård, slutenvård och primärvård kräver god samverkan mellan de olika aktörerna. Det är ett viktigt samarbete mellan kommun och landsting som inte enbart gäller ekonomi utan även informationsöverföring och vårdplanering. För att sjuka/patienter som rör sig mellan huvudmännen inte ska fara illa måste man ta hänsyn till fler variabler än ekonomi utan även kvalitet på sjukvård och i samråd mellan aktörerna. Man har sett att när kommunernas hälso- och sjukvård växer har man inte ökat kompetensen i samma takt särskilt som det inte är aktuellt för kommunerna att anställa läkare eller att fortbilda sjuksköterskor. Problemet tycks vara att tjänstemännen inte förstår vikten av att inkludera sjuksköterskornas hälso- och sjukvårdsperspektiv när man utformar organisationen, här gäller främst en ekvation som ska gå ekonomiskt jämnt ut. Man har helt enkelt ofta inte själv den kompetensen och/eller förstår inte värdet av den. Cirka 50 % av enhetscheferna för vård och omsorg har endast gymnasiekompetens. Geriatrisk vård har varit under debatt i ett stort antal landsting även i vårt. Många menar att landstingen överlåter kostnader för geriatrisk sjukvård på kommunerna som inte alltid har kompetens att se sin bristande duglighet eller kapacitet. De som kommer i kläm är de äldre. Resultatet ser vi idag bland äldreboende där man sett bristande insikt hos enhetschefer både i kommunal och privat regi. Distriktssköterskorna anger att deras situation är ohållbar och att de slits mellan kravet på en mer avancerad vård och de medel som kommunen tillhandahåller.

Kurt Berg

Näringsfysiolog

Klimathotet på tas inte på allvar

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat...

Landsbygden fossilfri först

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Våra riksdagsledamöter måste minska bostadskrisen

Färre än 1 procent av Västerbottens invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara lite fler än två av tio ger den ens godkänt betyg enligt en...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet

Fler elever klarar målen i autismvänliga skolhus

Bara knappt två av fem barn med autism når skolans mål, det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Men så behöver det inte vara. Genom att bygga skolor enligt principen...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.