Lördag 23 februari 2019

Västerbottningen

Regionen får inte glömma bort de allra sjukaste

Insändare · Published nov 30, 2018 at 06:00

Västerbottens landstingspolitiker behöver prioritera de allra sjukaste under kommande mandatperiod. Gamla och sköra människor har rätt till en god och sammanhållen vård som organiseras utifrån deras behov.

Allt fler västerbottningar har förmånen att bli riktigt gamla. Tyvärr innebär det också att många drabbas av allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt, kol och cancer. Det ställer nya krav på hälso- och sjukvården för att kunna ge god vård till äldre människor som ofta är både sköra och multisjuka.

Dagens primärvård har inte förutsättningar att klara detta uppdrag. Den fragmenterade vården leder till att man som patient själv måste navigera rätt i en stor och komplex vårdorganisation. En svår och orimlig uppgift för en sjuk människa.

Det är ovärdigt en välfärdsstat som Sverige att gamla och sjuka behöver vänta i timmar på akutmottagningar för en första bedömning och sedan ännu längre på en vårdplats. Detta i miljöer som präglas av stress och personalbrist och där det ibland saknas möjlighet för den sjuka att kalla på hjälp.

Det är nu hög tid för Västerbottens landstingspolitiker att sätta de sjukaste patienterna i centrum och säkerställa en bättre vård än vad dagens hälso- och sjukvårdssystem kan leverera. Jag vill uppmana de styrande i landstinget att fokusera på tre avgörande frågor för en bättre hälso- och sjukvård för de allra sjukaste.

1. Integrera styrningen. Det krävs en gemensam samordning mellan olika aktörer och vårdnivåer som sätter patientens behov i centrum. Här finns goda exempel. I Norrtälje har landstinget och kommunen tillsammans bildat bolaget Tiohundra. Primärvård, sjukhusvård, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, hemsjukvård och rehabtjänster styrs nu under ett och samma tak.

2. Stärk primärvården. Länder som satsar på primärvården har en mer effektiv och jämlikt fördelad vård. Västerbottens primärvård behöver stärkas för att bli det samordnande navet kring den sköra och multisjuka patienten, med möjlighet att ta ansvar för att koordinera vården och omsorgen.

3. Forskningssatsa på multisjuka. Det behövs mer kunskap för att bättre förstå vad som påverkar de multisjuka patienternas hälsa, vad som är bäst tänkbara vård och hur vi förebygger ytterligare ohälsa och vårdskador. För det behövs riktade forskningssatsningar kring gruppen sköra och multisjuka. Här kan landstinget bidra med viktiga forskningsmedel.

Västerbottens landstingspolitiker måste nu ta ett större ansvar och satsa på de allra sjukaste under kommande mandatperiod. Det skulle kunna göra stor skillnad under livets sista år för alla de människor i Västerbotten som haft turen att bli gamla. Vi får inte glömma de sjukaste.

Jan Nilsson

Professor i hjärt-kärlmedicin och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Skogsstyrelsen agerar skamligt i rättsprocess

Tänk om en grupp fastighetsägare i Stockholm inte skulle få hyra ut lägenheterna i sina fina gamla hus eftersom de är så väl underhållna och fina och därför är skyddsvärda. Ägarna...

Våga utmana flyttströmmen!

Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Straffbeskatta inte kvinnor utanför stan

Den feministiska regeringen med stöd av Centern och Liberalerna minskar kvinnors månadsinkomster och livsutrymme med en ökad skatt på bensin och diesel. Gapet mellan landsbygd och...

Lämna soffan för landsbygdens skull

Att norrlänningar och då i synnerhet landsbygdsbor generellt sett är mer kritiska till EU än boende i övriga delar av landet är väl inte direkt någon nyhet. Det är inte heller...

(Fi:) Folk ska inte behöva sova på gatan i Sverige

Sverige 2019. Det är kallt. Människorna strömmar förbi, tågen är försenade och snön faller sakta ner. Politikerna inne i Europaparlamentet, riksdagen och kommunhusen förbereder...

Handeln flyttar till landet

Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nord-sverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...