Söndag 24 januari 2021

Västerbottningen

Skral rutstning för hållbarhet

Insändare · Published jan 14, 2021 at 06:15

Umeå kommun vill framhäva sig själv i den omställning som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Man är en av sveriges nio utvalda Viable Cities, vilket innebär samarbete för att utveckla metoder för att bli koldioxidneutral 2030. Man har också antagit lokala miljömål där man säger att kommunens egen verksamhet ska vara koldioxidneutral 2025 och staden som helhet 2030. Ett större projekt har genomförts kallat “Åtgärdsplan för upphandling med hänsyn till klimat och resursutnyttjande”, i detta föreslås bland annat att upphandlingskontoret ska knyta hållbarhetsstrateger till sig. Dessa ska ha spetskompetens inom långsiktig hållbarhet så att kommunen köper rätt saker, ställer rätt krav och ingår rätt avtal.
Allt detta är gott och väl men hur står sig den kommunala organisationen i denna kontext. Är den redo för att snabbt genomföra målen? Finns till exempel en handlingsplan för varje nämnd kring hur omställningen ska gå till steg för steg?
Umeå kommun har ett hållbarhetsutskott. Detta sorterar under fullmäktige och kommunstyrelsen. Hållbarhetsutskottet har inget exekutivt mandat, alltså ingen budget att använda som en nämnd, för att genomföra den politik som fullmäktige lagt fast. Den åtgärdsplan som hastigt redogjordes för ovan gällande kommunens upphandling lovar mycket, men är beslut tagna för att genomföra planen? Nämnderna har antagligen också behov av den typ av hållbarhet- strateger som det föreslås att upphandlingskontoret ska få, som hjälp med att fatta hållbara beslut inom respektive ansvarsområde. Nämnderna bör ju veta vad de ska upphandla!
Med målet att kommunen ska vara klimatneutral 2025 kan man inte annat än känna viss oro när den kommunala organisationen visar sig vara så skralt rustad för att genomföra den politik man själv förutsatt sig. Det behövs bättring och det snabbt!

Kjell Dennhag

Vännäsby

Med målet att kommunen ska vara klimatneutral 2025 kan man inte annat än känna viss oro.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Västerbottningen 20201217 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.
Sport