Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare · Published mar 26, 2020 at 01:15

Att alltfler inlandskommuner inte längre klarar sina lagstadgade uppdrag är mer regel än undantag. Ändå görs alldeles för lite som kan anses som hållbara och långsiktiga lösningar från statligt håll för att möta de samhällsutmaningar som kommunerna står inför, och som gör vårt land mer och mer orättvist.

Samhällsförändringarna går snabbt. Likaså det globala utmaningarna som också berör oss i Norrlands inland. Det politiska systemet är trögt. Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras. Politiker är också i allt för stor utsträckning fast i sina partiers ideologier för att vare sig se behov eller möjligheter i nya sätt att möta framtiden.

Detta i kombination att man tvingas förhålla sig i allt mer ansträngande budgetar gör att vi börjar vara ett U-land när det gäller innovationer inom verksamheter som faktiskt bär upp våra samhällen, men som inte är intressant för marknaden. Det som kostar mer än det smakar. Åtminstone så länge det görs på invanda sätt.

En del av er känner till att jag var högst delaktig till att staten backade på beslutet att flytta nio lokala skattekontor till närmaste residensstad. Men det få av er vet är hur många icke genomförbara initiativ jag sedan tagit för att fortsätta förändra svensk politik med ökat medborgarinflytande och modeller för samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och civilsamhälle. Detta med anledning att jag tror starkt på att någon kommun behöver gå före och prova nya sätt att klara samhällsutmaningar, utan att politiken står i vägen.

Tänk hur bra det vore med ökade möjligheter för samverkan mellan kommuner, men också lokalt inom varje kommun. Tänk också hur bra det vore om man tog tillvara medborgarnas engagemang, istället för att tvingas ta beslut som gör att engagemanget slocknar. Tror till exempel att Vilhelmina Kommun vore som klippt och skuren som pilotkommun. Någon kommun måste nämligen ges möjlighet att prova nya vägar. Kommunutredningar i all ära, men hur vore det att kombinera dessa statliga utredningar med lite learning by doing?

Det är uppenbart att det behövs nya visioner för svensk glesbygd likväl som ökad innovationskraft för att klara svensk välfärd. I den processen kan kommunen fungera som nätverksaktör och arena för samförståndsbygge och systematisera samarbete. Merparten av kommuner i inlandet är tydligen för små för statens ansvar, men lagom stora för att ta fram nya sätt att möta välfärdsuppdraget i samverkan med lokala aktörer och med stöd gällande tekniska och sociala innovationer. Nu är hög tid att ta tillvara kraften och innovationerna i de lokala samhällena för att klara de nationella utmaningar vi står inför.

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Myndigheter måste ha gott omdöme

Efter den senaste tidens debatt om att tillåta vinterjakt på älg (däribland dräktiga kor), i mars-april måste omdömet ifrågasättas hos det statliga verk som beviljat detta. Enligt...

En förödande lögn som varat i 40 år

Urbaniseringen i Sverige, i meningen flytt från landsbygd till städer och tätorter, upphörde i stort sett för 40 år sedan

Västerbottens småföretag måste få akut hjälp!

Coronakrisen har redan slagit undan benen på många av Sveriges småföretag. Regeringens snabba stöd till näringslivet är välkommet – men risken är att det inte räcker. Nu krävs...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

Vanligt folkvett behövs i krisläge

Krisberedskap är därför för många av oss, torr ved och reservaggregat för strömmen. Inte att hamstra toapapper, jäst och strösocker i panik.