Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Kungsörnen i majestätisk stil. Foto: Pressbild

Öppet hav avskräcker landlevande fåglar

Över 30 miljoner fågelrapporter och därav nio rödlistade rovfågelarter som kungsörn, fjällvråk och duvhök. Det ligger bakom en analys och specialkartor som för första gången identifierar bevarandemässigt viktiga flaskhalsar där hotade termikflyttande fåglar koncentreras i de nordiska länderna.
– Rovfåglar är de som är bäst på att använda dessa vindar, även om det finns andra fåglar med gott vingspann, säger Per Hansson, Arcum, Umeå Universitet.

Länet · Published feb 10, 2019 at 07:15

Termik är uppåtstigande varma vindar som nyttjas av stora fåglar, framförallt rovfåglar men även exempelvis tranor. Dessa fåglar använder termiken för att passera vatten.

– De är livrädda för vatten. Det är ingen slump att fåglarna gör så här, det är en uråldrig väg för att minska flygsträckan över det farliga vattnet.

Hans analys av hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden, i praktik viktiga flaskhalsar sett till termiken och där landlevande fåglarna nyttjar termiken för att så säkert som möjligt kunna passera över vatten. Däribland ingår nio rödlistade rovfågelharter som kungsörn, bivråk, fjällvråk och pilgrimsfalk.

– Detta är första gången som detta görs. Målet är att detta ska finnas som underlag och nå planerarna. Det är första gången som det finns ett underlag. Jag är väldigt glad att jag fått möjlighet att göra det här. Det känns väldigt viktigt!

Bland de viktiga flaskhalsarna ingår Norra Kvarken som är ett område där termiken nyttjas av fåglarna.

– Nu måste vi låta de här platserna vara ifred för att inte riskera att störa. Det är vad som bör gälla för berörda myndigheter. Var man exempelvis planerar vindkraftverk, där måste det här underlaget finnas med.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.

Ortsbor gläds över vägdom

Sörnjöle En ny dom i mark- och miljödomstolen öppnar för att bilägga en långvarig strid om en vägsträcka mellan Hörnefors och Sörmjöle."Vi är ju jätteglada", säger ordförande för samfällighetsföreningen.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.