Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

Floran har förändrats på grund av klimatförändringar, invasiva arter och förändrad markanvändning. Foto: ARKIV/PETER KÄRR

Varmare och blötare klimat

Den svenska floran består i högre grad av växter som gynnas av de varmare och blötare förhållandena, det visar forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och University of York.

Sverige · Published sep 13, 2019 at 09:00

Under 1900-talet steg medeltemperaturen med ungefär 1,5 grader och nederbörden har ökat med ungefär tio procent.

Forskarna Alistair Auffret och Chris Thomas har funnit att vissa arter har ökat, medan andra arter har försvunnit från vissa platser lokalt.

De har studerat 3000 olika växtarter och deras idealklimat. Sedan har de jämfört vilka växter som fanns i ett landskap historiskt och vilka som finns där idag.

– Det är tydligt att artsammansättningen ändras i samma riktning som klimatet, alltså det blir förhållandevis fler arter som trivs i ett varmare och blötare klimat. Men det verkar gå ganska långsamt, säger Alistair Auffret, biträdande lektor vid institutionen för ekologi, SLU.

Men klimat är inte det enda som påverkar var växter finns i naturen. Förändrad markanvändning och främmande arter är också allvarliga hot mot den biologiska mångfalden, enligt en stor rapport (IPBES) som kom ut tidigare i år.

Detta har även påverkat det svenska landskapet i och med att det har blivit mer enformigt med öppna landskap som växer igen med skog.

Detta minskade uppvärmningens effekt på växttillgången. Det kan kanske förklaras genom att träd håller den lokala miljön förhållandevis sval.

– När det gäller den buffrande effekten av ett ökande skogstäcke är det glädjande att arter kan hänga kvar i annars dåligt passande omständigheter, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att många ängsblommor hotas av igenväxning av naturbetesmarker, säger Alistair Auffret.

En ökande andel främmande arter – som härstammar från värmare världsdelar – har gjort att floran svarar snabbare på klimatuppvärmningen.

– Å ena sidan är det bra att det finns arter som verkar kunna etablera sig i nya områden och gör att floran kan anpassa sig när klimatet förändras. Samtidigt är det förstås ledsamt när man ser att andra arter minskar och försvinner, säger Alistair Auffret.

Studien visar att de olika sätt som människan påverkar miljön på samspelar med varandra. Det är viktig kunskap när vi planerar naturvårdsinsatser på lokal och nationell nivå när klimatet fortsätter att ändras i framtiden.