Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Permitterade kan få jobb i lantbruket

Lantbruket är berett att ta emot 8 000 personer som permitteras från sina jobb. Det förslaget kommer nu från LRF i den aktuella corona-krisen.
– Vi hoppas Tillväxtverket tar till sig av våra förslag och tar dem vidare till regeringen. Lantbruket har behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Sverige · Published apr 6, 2020 at 06:15

Bakgrunden till LRF:s möte med Tillväxtverket, där även Svenskt Näringsliv och Företagarna deltog, är den nu aktuella coronakrisen och dess påverkan på näringslivet.

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att förvalta modellen med korttidsarbete.

Förslaget lämnades över till Tillväxtverket som ett inspel för att underlätta att personal som permitterats från sina arbeten, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige, ska kunna få jobb i de gröna näringarna.

Behovet av arbetskraft kommer framöver att vara stort inom jordbruket och skogsnäringen.

Lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk går in i en säsong där viktiga delar av arbetskraften är säsongsanställd.

De gröna näringarna är nu beredd att ta emot permitterad arbetskraft.

LRF:s beräkning som lämnats till näringsdepartementet pekar mot att det kan handla om 8 000 arbetstillfällen, under en genomsnittstid på sex månader, 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering.

Många friställs i exempelvis hotell- och restaurangbranschen där det kan finnas intresse för fler att arbeta i de gröna näringarna.

– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna-Karin Hatt.

LRF lämnade över fem förslag till Tillväxtverket:

  • Utveckla modellen för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare kan inte ta del av korttidsarbetsmodellen som den nu är utformad, konstaterar Anna-Karin Hatt.
  • Ge arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att bida till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i de gröna näringarna där det finns perosnalbehov.
  • Halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot personal från en annan bransch.
  • Inför ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för aktuella arbeten i primärproduktionen.
  • Utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

– Lantbruket har behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet. Vi hoppas Tillväxtverket tar till sig av våra förslag, säger Hatt.