Söndag 26 maj 2019

Västerbottningen

Skogstvist avgörs i domstol

Flera skogsägare i fjällnära skog i Västerbotten har stämt staten för rätten till ersättning i samband med att de nekats avverkningstillstånd.
Skogsägarna kräver totalt 17,8 miljoner kronor i intrångsersättning, en tvist som avgjordes i mark- och miljödomstolen förra veckan.

Länet · Published dec 5, 2018 at 11:20

Det hölls huvudförhandlingar i totalt fem mål rörande lika många skogsområden i Västerbottens inland.

Statens motparter var Sorsele övre allmänningsskog, Tärna-Stensele allmänningsskog, samt Albin och Hanna Holmberg, skogsägare i byn Skansnäs i Sorsele kommun.

Gemensamt för alla mål är att skogsägarna fått avslag av Skogsstyrelsen, helt eller delvis, på ansökningar om föryngringsavverkning, eller slutavverkning, på sina ägor i fjällnära skog.

Anledningen är att Skogsstyrelsen anser att skogen är skyddsvärd ur miljösynpunkt. Samtliga skogsägare nekades också ersättning av Skogsstyrelsen för att de inte kan bruka sin skog.

Enligt Magnus Norberg, skogsägarnas juridiska ombud från LRF, är målen principiellt viktiga.

Vad blir konsekvenserna om staten vinner målen?

– I så fall betyder det att staten kan stoppa avverkningar utan att betala för sig. De som äger fjällnära skog har en liten lottsedel, antingen får de tillstånd och kan avverka som vanligt, eller så får de avslag och pengarna fryser inne.

Upprinnelsen till tvisten är den så kallade Änokdomen från 2015. Då stoppade kammarrätten Skogsstyrelsens avverkningstillstånd i Norrbotten på grund av höga naturvärden.

Året därpå avbröt Skogsstyrelsen utbetalningarna till skogsägare i fjällnära skog som nekats avverkningstillstånd. Myndigheten ansåg att rättsläget om ersättningarna var otydligt.

Skogsstyrelsen har uppmanat skogsägare att vända sig till domstol för att få sina ersättningskrav prövade.

En central frågan för rätten till ersättning är begreppet ”pågående markanvändning”. Begreppet är dåligt utrett, och parterna i domstolen i Umeå ägnade mycket tid åt att argumentera för sin tolkning av det.

– Det handlar om produktiv skogsmark, och då ska det i lagens mening vara pågående markanvändning, det vill säga skogsbruk, säger Magnus Norberg som anser att föryngringsavverkning är en del av det pågående skogsbruket.

Henrik Malmberg, juridiskt ombud för Kammarkollegiet, som företräder staten, hävdar motsatsen.

I första hand pekade statens ombud på att det krävs ett generellt tillstånd för avverkning i fjällnära skog.

– Då ska man utgå från att det är ändrad markanvändning, och då ska man inte ha rätt till ersättning.

Skogsbruk i fjällnära skog är också underkastat begränsningar och där ska tas mer miljöhänsyn än i övriga landet, enligt Malmberg.

– Då har staten kommit fram till att föryngringsavverkning varken är pågående markanvändning eller en åtgärd som ryms inom en naturlig rationalisering.

Albin och Hanna Holmberg, skogsägare från Skansnäs i Sorsele, har stämt staten på 1,3 miljoner kronor för utebliven intrångsersättning.

– Målet är viktigt för oss, men också för andra skogsägare. Vi har belånat och köpt fastigheten, men vi får inte avverka och nekas ersättning, det är kruxet, säger Albin Holmberg.

Dom i målen meddelas den 17 januari 2019.

Skogsägare kräver staten på 17,8 miljoner

  • Tvisten i mark- och miljödomstolen gäller flera skogsägare i fjällnära skog i länet som inte får statlig ersättning för nekade avverkningstillstånd. Totalt 3250 skogsägare i landet kan beröras.
  • Nu har skogsägare i Sorsele och Tärna-Stensele stämt staten på totalt 17,8 miljoner kronor. Dom meddelas den 17 januari 2019.